Algemene voorwaarden Davora

Inleiding:

DAVORA (DAnsenVOorRijksAmbtenaren) is in 1974 opgericht door de Haagse Contactraad van personeelsverenigingen van rijksambtenaren, als een interdepartementale commissie ter bevordering van het stijldansen. Na de opheffing van de Haagse Contactraad is DAVORA als zelfstandige commissie blijven bestaan. DAVORA stelt zich ten doel het bevorderen van het dansen voor (post-) actieve rijks-, provincie-, gemeenteambtenaren en hun danspartners (gezinsleden, vrienden, collegae en dergelijke) en anderendie graag willen leren dansen in een gezellige en ontspannen sfeer.

Aanmelding voor, dan wel deelname aan activiteiten georganiseerd door DAVORA, in welke hoedanigheid dan ook, impliceert dat men akkoord gaat met de navolgende voorwaarden: Deelname aan door DAVORA georganiseerde activiteiten (danscursus/dansavond/andere activiteit) is geheel op eigen risico en verantwoording;

 a. Met betrekking tot veiligheid en dergelijke dienen gegeven aanwijzingen onverwijld te worden opgevolgd.

b. De deelnemer is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade aan de door DAVORA beschikbaar gestelde goederen en faciliteiten;

c. De deelnemer doet afstand van alle aanspraken tegenover DAVORA, de Staat der Nederlanden (Ministeries), dan wel haar personeel voor eventueel geleden schade, met inbegrip van die voortvloeiende uit dood of letsel. Uitgezonderd wanneer er sprake is van grove nalatigheid van de zijde van DAVORA, de Staat der Nederlanden (Ministeries) dan wel haar personeel.

 d. Er zal geen schadevergoeding worden geëist, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de zijde van DAVORA, de Staat der Nederlanden (Ministeries) dan wel haar personeel.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DAVORA Concept dd juni 2018

 vastgesteld op de algemene ledenvergadering (ALV) de dato 26 augustus 2011 aangepast op de algemene ledenvergadering (ALV) de dato 21 mei 2013

Artikel 1.  Leden

 DAVORA kent leden en ereleden

2.1. Gewone leden:

 a. zijn in de inleiding genoemde personen, die zich als zodanig bij Davora hebben aangemeld.

 b. Ze zijn stemgerechtigd en benoembaar voor bestuursfuncties.

 2.2. Ereleden

 a. Ereleden kunnen door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd indien zij zich in het belang van DAVORA hebben onderscheiden.

b. Voordracht voor het erelidmaatschap geschiedt op schriftelijke voordracht van vijf (5) leden, dan wel op initiatief van het bestuur.

 2.3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

2.4. Van de leden wordt verwacht dat ze het reglement en de besluiten van organen van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en dat ze de belangen van de vereniging niet schaden.

 2.5. De leden zijn verplicht de Algemene Voorwaarden DAVORA en dit reglement na te leven .

Artikel 2.  Einde van het lidmaatschap

2.1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. Schriftelijke opzegging door het lid uiterlijk vóór 1 mei. Schriftelijke opzegging door het lid voor de danslessen moet m.b.t. de periode van januari t/m  april vóór 1 november worden opgezegd. De periode van september t/m december dient u vóór 1 mei op te zeggen. Indien u voor deze data niet schriftelijk heeft opgezegd, dan gaan wij er vanuit dat u ook de volgende dansperiode weer komt dansen en dient u de contributie voor de danslessen te betalen
b. opzegging door de vereniging
c. royement
d. overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.

2.2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij het niet binnen redelijke termijn betalen van de verschuldigde contributie en/of lesgelden.

2.3. Royement geschiedt door het bestuur ingeval een lid in strijd met het reglement, de Algemene Voorwaarden DAVORA of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op enigerlei wijze grovelijk benadeelt.

2.4. Er vindt geen teruggave plaats van een deel of het geheel van de door het lid jaarlijks verschuldigde gelden wanneer het lidmaatschap in de loop van de dansperiode eindigt.

Artikel 3.  Activiteiten

3.1. Het volgen van de door DAVORA georganiseerde danscursussen staat alleen open voor haar leden.

3.2. Toegang tot de extra dansavonden (soirees, bals, etc.) staat, naast de leden, ook open voor introducés.

3.3. Op alle door DAVORA te organiseren activiteiten zijn de “Algemene Voorwaarden DAVORA”en dit reglement  van toepassing.

 3.4. De leden zijn verantwoordelijk voor hun introducés.

3.5. Het bestuur is verplicht(speciale) gasten, dansleraar, artiesten e.d.erop te wijzen dat ook zij zich moeten houden aan de “Algemene Voorwaarden DAVORA “ en dit reglement

Artikel 4.  Financiën

4.1. Jaarlijkse bijdrage.

4.1.1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt jaarlijks de contributie vast.

4.1.2. De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie.

4.1.3. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

4.2. Cursusgelden.

4.2.1. De leden, die zich opgegeven hebben voor een danscursus, zijn verplicht tot het vooraf betalen van het cursusgeld, welke door de ALV wordt vastgesteld.

4.2.2. Leden en niet leden, die door het bestuur worden gevraagd om bij danslessen te assisteren, betalen geen cursusgeld.

 4.2.3. Leden, die binnen één cursusjaar een tweede cursus willen volgen, krijgen hierop een korting van 40%. (minicursussen uitgezonderd).

4.2.4. Teruggave van betaalde lesgelden geschiedt alleen in uitzonderlijke gevallen en is ter beoordeling aan het bestuur.

4.3. Entreegelden:

4.3.1. De leden en hun introducés zijn verplicht tot het betalen van entreegelden voor extra dansavonden (soirees, bals etc.).

 4.3.2. Ereleden, en de door het bestuur gevraagde personen betalen geen entreegelden.

 4.3.3. Als uitzondering op het vorengestelde kan er aan deze leden een door het bestuur vooraf vastgesteld bedrag als bijdrage voor speciale activiteiten ( bijv. een dinerdansant) worden gevraagd.

4.4. Het (dagelijks) bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van register- goederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij DAVORA zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4.5. Het (dagelijks) bestuur heeft buiten de begroting vrijheid van handelen tot een bedrag van vijftienhonderd (1500) euro. Boven dit bedrag is toestemming nodig van de ALV. Voor bedragen hoger dan vijftienhonderd (1500) euro, welke van bankrekeningen worden opgenomen, dienen minimaal 3 leden van het dagelijks bestuur toestemming te geven.

Artikel 5. Bestuur

5.1. Het bestuur wordt op een ALV door de leden gekozen. Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van penningmeester mag niet verenigd worden in die van voorzitter of secretaris.

5.2. Het voltallige bestuur bestaat uit het door de ALV benoemde bestuur.Het bestuur of de individuele bestuursleden zijn gemachtigd een of meer taken te delegeren aan niet tot het bestuur horende personen. Het betreffende bestuurslid, dan wel het bestuur, blijft verantwoordelijk voor de gedelegeerde taak.

5.3. Het bestuur houdt bestuursvergaderingen zo dikwijls als zij dat nodig oordeelt, de werkwijze wordt in onderling overleg vastgesteld. Aan de vereniging ter hand gestelde persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor administratieve doeleinden.

5.4. Elke functie van het dagelijks bestuur heeft zitting voor een periode van twee (2) jaar, met inachtneming van het hierna bepaalde:

a. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester treden bij voorkeur nooit gelijktijdig af.

b. Een aftredend bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen.

Artikel 6. Jaarverslag Rekening en Verantwoording

6.1. Het boekjaar loopt van 01 mei tot en met 30 april.

6.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van DAVORA zodanige aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van DAVORA kunnen worden afgeleid.

6.3. Het bestuur legt jaarlijks rekening en verantwoording af met het uitbrengen van het jaarverslag en de jaarrekening.

6.4. De ALV benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

6.5. De kascommissie onderzoekt de verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring van de verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor het afgelopen boekjaar.

6.6. Het bestuur is verplicht alle bescheiden die betrekking hebben op het functioneren van Davora te bewaren volgens de richtlijnen zoals die gesteld zijn in de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 7. Algemene Ledenvergadering

7.1. Jaarlijks wordt een ALV bijeen geroepen na afloop van de tweede dansperiode.

Aan de orde komen onder andere: 1. Jaarverslag. 2. Jaarrekening. 3. Ingekomen stukken. 4. Verslag kascommissie. 5. Bestuursmutaties. 6. Begroting met vaststelling tarieven.

7.2. Een buitengewone ALV kan door het bestuur op eigen initiatief, of op grond van een verzoek van de leden, worden bijeen geroepen. Het verzoek tot een buitengewone ALV dient door ten minste 10 leden te worden ondersteund.

7.3. Een stemgerechtigd lid kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Een stemgerechtigd lid kan voor maximaal drie (3) andere leden als gevolmachtigde optreden. Dit dient vooraf te worden aangegeven bij het bestuur.

Artikel 8. Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering

8.1. De oproep voor een ALV wordt door het bestuur per email aan de leden kenbaar gemaakt. Indien het lid niet de beschikking heeft over een email adres wordt de oproep schriftelijk naar het huisadres gezonden. De termijn voor het oproepen van een ALV bedraagt ten minste zeven (7) vrije dagen. Voor een buitengewone ALV bedraagt de termijn tenminste veertien (14) vrije dagen.

8.2. De oproep voor de ALV en een buitengewone ALV bevat naast de agenda alle van belang zijnde stukken en/of toelichtingen.

8.3. Alle besluiten van de ALV en de buitengewone ALV worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden, rekening houdend met de volmacht.

Artikel 9. Ontbinding van de vereniging

9.1. DAVORA kan niet worden ontbonden anders dan door een besluit van een ALV of buitengewone algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat al daar de ontbinding van DAVORA zal worden voorgesteld .

9.2. Bij besluit tot ontbinding zal door de ALV of buitengewone ALV besloten moeten worden wat er gebeurt met:

a. Het batig saldo.

b. Goederen aangeschaft en in eigendom van DAVORA.

Nieuws

 • Danspartner gezocht

  Ben je single en zoek je een danspartner stijldansen (ballroom en latin), dan...

  Lees meer
 • Schrijf of bekijk alle reviews

  Ben je benieuwd hoe leden over de danslessen en dansavonden van Davora denken?

  Lees meer
Meer nieuws
 • Danslessen

  Danslessen

  Deze worden verzorgd door een professionele en enthousiaste leraar, Erik van Raam met zijn assistente Monique ....

  Lees meer
 • Evenementen

  Evenementen

  Davora organiseert regelmatig dansavonden en bals om alle stijldansen en af en toe een line dance, in een ........

  Lees meer
 • Danspartner gezocht

  Danspartner gezocht

  Heeft u geen danspartner en wilt u toch dansen, dan kunnen wij u mogelijk helpen. Wij maken een interne lijst van ........

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.